Regulamin sklepu acarix.pl

Z dnia 08-04-2017

§1 Definicja

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Sprzedawca – Clean-bi Bilski Jacek. z siedzibą w Kielcach przy ul. Równej 4 lok 1, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP 959-089-12-68;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego acarix.pl
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny po adresem www.acarix.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty wystawione na sprzedaż w Sklepie Internetowym acarix.pl
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Clean-bi Bilski Jacek (nazwa skrócona Clean-bi) z siedzibą ul. RÓWNA 4 lok 1, 25-016 Kielce NIP 959-089-12-68, REGON 260072251, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu acarix.pl
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
 11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
 13. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 14. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 15. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.acarix.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy www.acarix.pl, prowadzony jest przez Clean-bi Bilski Jacek ul. Równa 4 lok. 1 25-016 Kielce
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer stacjonarny lub przenośny (laptop) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2. dostęp do poczty elektronicznej.
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  4. zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Clean-bi Bilski Jacek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu acarix.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Clean-bi Bilski Jacek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Clean-bi Bilski Jacek za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię prowadzącego.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Clean-bi Bilski Jacek.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Clean-bi Bilski Jacek,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.acarix.pl, dokonać wyboru towaru i podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej i łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Clean-bi Bilski Jacek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. W przypadku przekierowania zamówienia do serwisu allegro.pl dostępnego na stronie sklepu acarix.pl, klient podlega postanowieniom i regulaminowi zawierania umów sprzedaży operatora serwisu allegro.pl. Firma Clean-bi stosuje zasady i podlega odpowiedzialności w zakresie regulaminu umowy kupna-sprzedaży realizowanego przez serwis allegro.pl
 12. W przypadku wybrania płatności przez przelew bankowy i nie zrealizowanie płatności w ciągu 7 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane a umowa sprzedaży rozwiązana. W celu zamówienia produktów należy złożyć zamówienie ponownie.

§5 Warunki dostawy

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub odbiorem osobistym przez klienta. Koszty dostawy wynoszą:
  Sposób dostawy
  Cena Brutto ulega zmianie w zależności od ilości produktów i wyboru firmy wysyłkowej

  1. DPD kurier: 14,99 zł brutto.
  2. In Post Mini Paczka 7,69 brutto.
  3. In Post Paczkomat 11,20 brutto.
  4. Poczta Polska List Polecony priorytet 12,00 brutto.
  5. DPD kurier pobranie 19,99 brutto
  6. In Post kurier 13,50 brutto.

  Przesyłki serwis acarix.pl nadaje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia składane między sobotą a niedzielą , są realizowane w poniedziałek

 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jest uzależniony od terminów realizowania przesyłek przez wybranego operatora.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu wwwacarix.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia, paragonu,rachunku lub faktury VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż wyłącznie wysyłkową a zapłata w całości jest przekazywana na konto bankowe sprzedawcy, firma Clean-bi Bilski Jacek zastrzega prawo do nie wystawiania paragonów klientom detalicznym. Dowód sprzedaży i zapłaty figuruje na koncie kupującego i sprzedawcy oraz w systemie Deutsche Bank, DPD, Allegro oraz Blue Media S.A. i jest dostępny do wglądu Urzędom Kontroli Skarbowej. Na żądanie firma wystawia rachunki i paragony firmom.

 

§6 Warunki i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie:
  1. przelewem na numer konta bankowego Deutsche Bank 36 1910 1048 2304 4054 7144 0001 na Clean-bi Bilski Jacek
  2. płatnością w systemie Blue Media S.A
  3. zapłatą kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
  4. Za pobraniem kurierowi C.O.D. ( dopłata 5 zł)
  5. Gotówką-odbiór osobisty.
 3. W przypadku konieczności zwrotu środków zapłaconych przez klienta za pomocą karty płatniczej, sprzedający dokona zwrotu środków na rachunek przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. W przypadku płatności kartą płatniczą realizacja zamówienia następuje w momencie pozytywnej autoryzacji płatności przez system płatniczy banku.
 5. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 

§7 Reklamacje i zwroty

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres biuro@clean-bi.pl podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres
  Clean-bi Bilski Jacek – ul. Równa 4/1, 25-016 Kielce
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 7. Pokrywamy koszty przesyłek wynikłych z Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres podany w danych kontaktowych sklepu.
 8. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane na podane konto lub adres w ciągu 7 dni roboczych.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu są rozpatrywane indywidualnie. Podstawą takiej reklamacji będzie protokół reklamacyjny z doręczycielem przesyłki.

§8 Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Clean-bi Bilski Jacek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@clean-bi.pl. Clean-bi Bilski Jacek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji

§9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Clean-bi Bilski Jacek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu acarix.pl, w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Clean-bi Bilski Jacek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego acarix.pl.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Równa 4 lok 1, 25-016 Kielce, mailowo pod adres biuro@clean-bi.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

§10 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Clean-bi Bilski Jacek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Clean-bi Bilski Jacek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Clean-bi Bilski Jacek.
 3. Informacje o produktach i fotografie służą do celów podglądowych i ogólnej informacji
  Firma Clean-bi Bilski Jacek dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi oferowanych produktów w tym: aktualnych kart charakterystyki, specyfikacji, składu i badań i może udostępniać powyższe informacje na specjalne uzasadnione żądanie klienta końcowego. Firma Clean-bi Bilski Jacek zastrzega sobie prawo do nie udzielania informacji zastrzeżony i będących tajemnicą handlową producenta oferowanych produktów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Powrót